MC-12・LC-12用挡板

产品信息

12系硅橡胶挡板(附螺钉)RoHS

12系丁腈橡胶挡板(附螺钉)RoHS

12系波纹板(附螺钉)           

12系附氯丁橡胶海绵平板 (附螺钉)

12系平板 (附螺钉)             

12系圆头夹爪(附螺钉)             

Page Top